Deratizace


Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy.

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • monitoring výskytu hlodavců

 • hubení hlodavců

 • osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových staničkách 

 • odstranění uhynulých hlodavců 

 • likvidaci starých nástrah a deratizačních staniček 

 • kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah 

 • vystavení pracovního protokolu ( dle standardní metodiky ) pro účely státních kontrolních orgánů.
   

Deratizační opatření provádíme v:

 • průmyslových objektech

 • školách, úřadech a stravovacích zařízeních 

 • komunální sféře a soukromých objektech 

 • kanalizačních, teplovodních a jiných inženýrských sítích 

 • obcích a městech atd. 

 

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zák. 246/ 1992 Sb.

Příznaky výskytu

 • Trus (šedohnědý oválného tvaru, konce jsou tupé, až 2 cm dlouhé a 0,5 cm široké) 

 • Nory (zasypané nory jsou během jednoho dne znovu otevřeny) 

 • Únikové cesty (například potkani dávají přednost únikovým cestám krytým z jedné strany) 

 • Cestičky a stopy po ocasu na prašných površích 

 • Viditelný otěr hran povrchu břichem 

 • Stopy hlodání 

 • Zápach 

Zásah a postup hubení

 

 • Monitoring (průzkumné práce, určení druhu hlodavce a stupně zamoření) 

 • Přípravné práce (informace o objektu, plán zákroku) 

 • Kladení a doplňování nástrah (volba správného typu nástrahy, umístění, označení, kontrola, doplnění) 

 • Sběr a likvidace uhynulých hlodavců a nespotřebovaných nástrah (sběr a likvidace v souladu se zákonem) 

 • Evidence deratizace a vyhodnocení účinnosti (protokol o zásahu)

Nejčastější druhy hlodavců

Myš domácí
Potkan 
Krysa

Možná rizika a škody

Přenos zdraví nebezpečných nákaz jako jsou leptospiróza, salmonelóza, parvoviróza, vzteklina, tularemie, tyfus, mor apod. 
Hlodavci často bývají hostiteli blech, klíšťat a různých roztočů 
Ohlodávání obalů, izolačního materiál, dřevěných podlah, potrubí a kabelů .
Spotřeba potravin až 20 g denně. 
Přítomnost exkrementů a typický zápach .
Pokles povrch v důsledku propadu nor.